Algemene voorwaarden LeaseRoute BV

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1.  LeaseRoute: handelend onder de naam LeaseRoute BV. LeaseRoute is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister
  onder KvK-nummer 60131098.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie LeaseRoute een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de klant en LeaseRoute tot stand gekomen overeenkomst, waarmee LeaseRoute zich jegens de klant heeft verbonden tot leasebemiddeling, dan wel het verlenen van overige diensten.
 4. Website: de website van LeaseRoute doormiddel waarvan leasebemiddeling wordt aangeboden: www.leaseroute.nl.
 5. Leasebemiddeling: alle diensten van LeaseRoute die erop zijn gericht om de klant te adviseren omtrent het aanbod van leaseauto’s, welk aanbod afkomstig is van derden (leasemaatschappijen).
 6. Adviespakketten: alle in het kader van een middels de website tot stand gebrachte overeenkomst, door LeaseRoute te leveren auto aankoopadviespakketten aan de klant.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LeaseRoute en  iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de klant  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid  van de overige bedingen onverlet. In een  voorkomend geval zijn partijen verplicht in  onderling overleg te treden teneinde een  vervangende regeling te treffen ten aanzien  van het aangetaste beding. Daarbij wordt  zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | HET AANBOD

 1. Elk aanbod van LeaseRoute is vrijblijvend. LeaseRoute is nimmer verplicht een opdracht  of bestelling te aanvaarden.
 2. Kennelijke (type)fouten of vergissingen in het aanbod en offertes van LeaseRoute binden LeaseRoute niet.
 3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de klant onjuist of onvolledig verstrekte  gegevens, kan de klant geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.

 

ARTIKEL 4. | LEASEBEMIDDELING

 1. In het kader van leasebemiddeling verschaft LeaseRoute de klant een aanbod van één of meerdere leasemaatschappijen. Indien de klant een geschikt leaseaanbod van een leasemaatschappij aanvaardt, kan LeaseRoute door die leasemaatschappij worden gemachtigd om de leaseovereenkomst namens de leasemaatschappij te sluiten. LeaseRoute is nimmer partij bij tot stand gekomen overeenkomsten tussen de klant en de leasemaatschappij. Indien de klant als gevolg van de leasebemiddeling een leaseovereenkomst sluit met een leasemaatschappij, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de klant. De betreffende leasemaatschappij is gehouden tot het (doen) afleveren van het voertuig waarop de lease betrekking heeft. De klant begrijpt dat hij zich bij het tot stand brengen van een leaseovereenkomst verbindt tot de voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij.
 2. De klant dient LeaseRoute, op de door LeaseRoute voorgeschreven wijze, tijdig alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de leasebemiddeling van belang is. LeaseRoute gaat bij de leasebemiddeling mede uit van de door de klant verstrekte gegevens. Indien LeaseRoute overeenkomstig de door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering geeft aan de leasebemiddeling, kan dit niet als tekortkoming van LeaseRoute worden aangemerkt.
 3. LeaseRoute voert de leasebemiddeling onafhankelijk uit, naar beste inzicht en vermogen. LeaseRoute verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De klant kan zich er niet op beroepen dat zich na het uitvoeren van de leasebemiddeling een voor de klant geschikter leaseaanbod voordoet, ook al kon dat leaseaanbod bij LeaseRoute bekend zijn bij de uitvoering van de leasebemiddeling.
 4. De klant vrijwaart LeaseRoute van al zijn aanspraken op de leasemaatschappij, evenals van alle aanspraken van de leasemaatschappij op de klant.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen uit het aanbod van een leasemaatschappij exclusief btw.

 

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 1. LeaseRoute is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van LeaseRoute opgeschort. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, doet LeaseRoute daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen binnen dertig dagen na de mededeling als bedoeld in de vorige zin aan de klant worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. | PRIJZEN EN BETALINGEN (OVERIGE) DIENSTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant voor uitsluitend leasebemiddeling geen prijs aan LeaseRoute verschuldigd. Indien overeengekomen is dat de klant daarvoor wél, dan wel voor een andere dienst een prijs verschuldigd is, vindt dit artikel (overeenkomstige) toepassing.
 2. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de factuur vermelde termijn, op de door LeaseRoute voorgeschreven wijze.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente de geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van LeaseRoute, draagt LeaseRoute geen aansprakelijkheid voor enige in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de klant geleden schade. In het bijzonder draagt LeaseRoute geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de overige gevallen in deze voorwaarden.
 2. LeaseRoute draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en het overige in deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van LeaseRoute voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de klant daarover binnen bekwame tijd bij LeaseRoute heeft gereclameerd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en LeaseRoute in de gelegenheid is gesteld de schade binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.
 4. LeaseRoute is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van LeaseRoute mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de eventuele factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van LeaseRoute betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LeaseRoute nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van LeaseRoute wordt uitgekeerd.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens LeaseRoute één jaar.
 7. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van LeaseRoute, zal de klant LeaseRoute vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens LeaseRoute.

 

ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de klant en LeaseRoute is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen zullen partijen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van LeaseRoute aangewezen om van geschillen kennis te nemen.